Gebruiksvoorwaarden Servicenet


Door gebruik te maken van de door OpMaat verstrekte inloggegevens verklaar je deze gebruiksvoorwaarden te accepteren.

 

Servicenet

Het Servicenet van OpMaat is een besloten en beveiligde omgeving voor licentiehouders van OpMaat. De toegang tot het Servicenet berust op een licentieovereenkomst of gebruiksovereenkomst (hierna te noemen: Overeenkomst) tussen OpMaat en een organisatie (hierna te noemen: Gebruiker). Via het Servicenet krijg je als contactpersoon van de Gebruiker toegang tot de informatie waarop je recht hebt op grond van de Overeenkomst.

 

Contactpersonen

Je bent als contactpersoon in dienst van of werkzaam in opdracht van de Gebruiker. Het Servicenet kent de volgende rollen van contactpersonen:

 
Primaire contactpersoon (PCP): Persoon in dienst van de Gebruiker die als eerste verantwoordelijk is voor het contact tussen de Gebruiker en OpMaat. Het betreft onder meer het contact over licentie- en gebruiksovereenkomsten, de uitvoering daarvan en de facturering naar aanleiding van de overeenkomsten.

Interne contactpersoon (ICP): Persoon in dienst van de Gebruiker voor wie de informatie op het Servicenet van belang is in verband met het beleid, de projecten of de werkzaamheden waarbij hij is betrokken.

Externe contactpersoon (ECP): Persoon die niet in dienst is van de Gebruiker, maar die werkzaam is bij een ander bedrijf dat in opdracht van de Gebruiker werkt en in dit verband tijdelijk toegang krijgt tot de informatie op het Servicenet. Het gebruik van de informatie door de ECP van de inloggegevens en van de informatie op het Servicenet valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Daarnaast geldt de eigen verantwoordelijkheid die de ECP heeft aanvaard door het accepteren van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

Te gebruiken e-mailadressen

Voor toegang tot het Servicenet maak je als contactpersoon gebruik van een persoonlijk e-mailadres van het bedrijf waarvoor je  werkzaam bent (d.w.z. de Gebruiker of het bedrijf waarvoor de ECP werkt). Het gebruik van privé e-mailadressen is niet toegestaan.

 

Gebruik van de inloggegevens

De inloggegevens voor het Servicenet zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en deze mogen niet aan anderen worden doorgegeven. Indien het functioneel is dat iemand over eigen inloggegevens beschikt, kan de PCP deze via het Servicenet toevoegen als contactpersoon.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, rekenmodellen en andere materialen op het Servicenet berusten bij OpMaat, tenzij het materialen betreft waarvan een andere partij het intellectuele eigendomsrecht heeft en deze materialen zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.
 

Aansprakelijkheid

De informatie op het Servicenet is door OpMaat naar beste weten en met de grootste zorg opgesteld. OpMaat kan evenwel niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op het Servicenet is vermeld. OpMaat is dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via het Servicenet aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor Gebruiker dient altijd door Gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. OpMaat spant zich in om het Servicenet voortdurend en ongestoord beschikbaar te stellen, maar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het door een technische storing tijdelijk niet toegankelijk of beschikbaar zijn van het Servicenet.

Gebruik van de informatie op het Servicenet voor alle contactpersonen

• Je kunt informatie van het Servicenet inzien en downloaden. Je gebruikt de informatie op het Servicenet uitsluitend voor de voorbereiding en uitvoering van beleid, projecten en andere werkzaamheden met betrekking tot het product of het concept waarop de Overeenkomst betrekking heeft en voor het voorbereiden en afsluiten van contracten met klanten binnen het kader van het betreffende product of concept.

• Je hebt op grond van de tussen OpMaat en Gebruiker gesloten Overeenkomst een geheimhoudingsplicht met betrekking tot de via het Servicenet ter beschikking gestelde informatie. Je mag de informatie dan ook niet verspreiden naar derden, anders dan binnen het kader van de werkzaamheden waarvoor je toegang hebt tot het Servicenet. Indien je binnen dit kader informatie verspreidt naar derden, sta je er voor in dat de informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

• Buiten de geheimhoudingsplicht vallen de definitieve tekstversies, zoals deze voor het afsluiten van contracten met klanten worden gebruikt en die aan klanten en aan derden, bijvoorbeeld makelaars, notarissen en financiers, ter beschikking worden gesteld.

• Je gebruikt de informatie van het Servicenet uitsluitend binnen het kader van het product of concept waarop de Overeenkomst betrekking heeft. Het is niet toegestaan de informatie of delen daarvan te gebruiken voor het (laten) ontwikkelen van andere producten, modellen of concepten, onder welke naam dan ook. De  Gebruiker en jij als contactpersoon zijn er voor verantwoordelijk dat derden aan wie (delen van) de informatie ter beschikking gesteld wordt,  zich op dezelfde wijze gedragen.

 

Wijzigen gegevens

Afhankelijk van jouw rol kun je als contactpersoon delen van de informatie die betrekking heeft op het eigen bedrijf of van contactpersonen aanvullen of wijzigen, en wel als volgt: 


• PCP kan bedrijfsgegevens aanvullen en wijzigen (uitgezonderd de bedrijfsnaam);

• PCP kan ICP’s toevoegen en verwijderen;• PCP kan ECP’s toevoegen en verwijderen;

• PCP kan eigen gegevens en gegevens van ICP’s en ECP’s aanvullen en wijzigen (uitgezonderd de achternaam);

• ICP en ECP kan eigen gegevens aanvullen en wijzigen (uitgezonderd de achternaam).

Je gebruikt deze mogelijkheid alleen voor het toevoegen van correcte informatie en je staat in voor de juistheid hiervan. Een PCP voegt alleen ICP’s en ECP’s toe wanneer dit relevant is voor de relatie van de Gebruiker met OpMaat en/of voor de voorbereiding en uitvoering van projecten die vallen binnen de Overeenkomst.

Strijdige handelingen

Handelingen die in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, worden beschouwd als inbreuken op de verplichtingen van de Gebruiker op grond van de Overeenkomst en zullen worden behandeld zoals omschreven in de Overeenkomst. Bovendien kan OpMaat, wanneer zij heeft vastgesteld of een redelijk vermoeden heeft dat een contactpersoon in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden, deze contactpersoon uitsluiten van toegang tot het Servicenet.