Over OpMaat

OpMaat biedt verkoopoplossingen zoals Koopgarant en KOOPstart aan woningcorporaties en ontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, ondersteuning, contracten en trainingen. 

Wat is de bedoeling van corporaties?

Auteur:

Rein Bakker

20-05-20140 reacties


‘Ymere boekt verlies ondanks hogere huren’ kopte het Financieele Dagblad anderhalve week geleden. De toonzetting van het artikel verbaast mij. Financieel bestuurder Bosveld legt duidelijk uit dat Ymere terughoudend is met het vragen van hogere huren. De journalist wekt echter de indruk dat Ymere verlies boekt door ‘geld te laten liggen’. Maar is dat niet juist de bedoeling van woningcorporaties?

Vroeger

Ik ben niet de mening toegedaan dat vroeger alles beter was. Maar als er één ding beter was, dan was dat de algemene opvatting omtrent de taak van de corporatie. Ondanks het feit dat het takenpakket in de loop der jaren een aantal keren wijzigde, was duidelijk waar de corporatie voor stond.

Handig zo’n corporatie

De corporaties zijn veelal ontstaan aan het begin van de eeuw om huishoudens die daar zelf niet toe in staat waren een goed onderdak te verschaffen. Tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog bleken de corporaties vervolgens een prima ‘instrument’ om de woningnood op te lossen. De overheid bouwde grote aantallen huurwoningen die door de corporaties werden geëxploiteerd, waarbij de zogenaamde objectsubsidies de exploitatietekorten afdekten.

Nog een prestatieveld er bij

Ruim driekwart eeuw was de rol en positie van de corporatie duidelijk geweest. Maar toen na de brutering begin jaren ’90 de rente daalde en de woningprijzen stegen, kregen veel corporaties ruimte in hun exploitatie. Daar wisten de belanghouders natuurlijk wel raad mee. De rijksoverheid breidde het aantal BBSH-prestatievelden van de corporatie steeds verder uit. Het resultaat was dat op lokaal en regionaal niveau, gemeenten en corporaties al snel bondgenoten werden op terreinen als wijkvernieuwing, verbetering leefbaarheid en armoedebestrijding.

En het doel is..

Sinds enkele jaren waait de wind echter uit een andere hoek. Zowel in politiek Den Haag als in veel maatschappelijke geledingen blijkt men geen idee meer te hebben wat een corporatie doet of zou moeten doen. Toch is men het er wel over eens dat ze te vaak verkeerde dingen doen. Bovendien doen ze dit ook nog eens op een inefficiënte manier: corporaties zijn simpelweg te duur. Dit zijn bekende opvattingen en ik kan ze op onderdelen ook zeker onderschrijven. Maar de opvatting dat corporaties op grote schaal geld zouden laten liggen door te lage huren te vragen, is voor mij een nieuw geluid. Alsof niet het huisvesten van lagere inkomensgroepen, maar opbrengstmaximalisatie het doel is van  corporaties zoals Ymere.

Vooruit naar de kern

Persoonlijk denk ik dat het doel van corporaties recent heel goed verwoord is door Wouter Rohde e.a. in het document “Vooruit naar de Kern”. Hierin is de bedoeling van sociale huisvesting samengevat in vijf begrippen: fatsoenlijk, betaalbaar, persoonlijk, geen stigma en voor iedereen. Als corporaties deze begrippen als uitgangspunt van hun handelen kiezen, kunnen discussies over ordening, toezicht en efficiency helder en op goede manier worden beslecht.

Over onze blog.

In deze blog bespreken wij als team van OpMaat regelmatig onze ervaringen als aanbieder van verkoopoplossingen zoals Koopgarant en Koopstart.

Reacties

  • Geen reacties

Plaats een reactie

Voer hier het woord in zoals getoond in de afbeelding. Dit is op spam tegen te gaan. Kunt u het woord niet lezen? Vernieuwen