Over OpMaat

OpMaat biedt verkoopoplossingen zoals Koopgarant en KOOPstart aan woningcorporaties en ontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, ondersteuning, contracten en trainingen. 

Reactie op bericht VEH over correctieregeling

28-02-2018

Op 16 februari jl. overlegden de Vereniging Eigen Huis (VEH), het ministerie van BZK en Aedes met OpMaat over de door OpMaat opgestelde correctiemethode voor fouten die corporaties in het verleden bij de taxatie en verkoop van Koopgarantwoningen hadden gemaakt. De drie landelijke partijen stelden vast dat deze methode evenwichtig is en recht doet aan alle belangen. Op 27 februari reageerde de VEH met een bericht waarin zij stelde dat ook diegenen zouden moeten worden gecompenseerd die zijn ‘gedupeerd’ bij de terugverkoop. De regeling rond de terugkoop is echter zo opgezet dat er geen correcties nodig zijn. OpMaat vindt het teleurstellend dat VEH, na het constructieve overleg over de correctieregeling, onnodige onrust veroorzaakt over de terugkoopregeling.

Correctiemethode

De correctieregeling heeft betrekking op taxaties bij de verkoop in het verleden. Indien hierbij fouten zijn gemaakt, vindt een hertaxatie plaats. Blijkt uit deze hertaxatie dat de oorspronkelijk gehanteerde waarde onjuist was, dan wordt er gecorrigeerd. Dit heeft tot effect dat de bewoner een hogere terugkooprijs ontvangt. Bewoners die al hebben verkocht, ontvangen een aanvulling op de terugkoopprijs. De corporaties die hebben geconstateerd dat er in het verleden zaken verkeerd zijn gegaan, gaan de komende tijd aan de slag met de correcties.
Hiernaast is tijdens het overleg op 16 februari afgesproken dat OpMaat op haar website een pagina publiceert waar bewoners kunnen lezen hoe zij het beste een klacht over de verkooptaxatie kunnen indienen. Samen met de correctieregeling is er hiermee een goede basis voor de afhandeling van de resterende problemen uit het verleden.

Terugkooptaxaties

De terugkooptaxaties zijn altijd buiten de correctieregeling gehouden. Vanaf de start van Koopgarant in 2004 is namelijk in de contracten een geschillenregeling opgenomen. Indien de bewoner het niet eens is met de uitkomst van de taxatie t.b.v. terugkoop, worden er drie nieuwe taxateurs aangewezen: één door de bewoner, één door de corporatie en de derde door de andere twee taxateurs. Deze drie taxateurs stellen de marktwaarde bindend vast.
Begin 2017 wijzigde OpMaat de standaardprocedure voor de aanwijzing van de taxateur bij terugkoop. De bewoner krijgt voortaan de keuze uit tenminste drie taxateurs maar kan ook een taxateur kiezen buiten deze lijst. In dat laatste geval draagt hij zelf de kosten van de taxatie.
De contractueel vastgelegde geschillenregeling biedt de bewoner een zorgvuldige procedure voor een juiste taxatie. Met de wijziging van de aanwijzigingsprocedure werd bovendien nog beter gewaarborgd dat de taxateur onafhankelijk zijn/haar werk doet. Er was dan ook geen reden om ook de terugkooptaxaties in de correctieregeling te betrekken.

Stellingen VEH

In haar bericht van 27 februari legt VEH de nadruk op de terugkooptaxaties en pleit zij voor een onafhankelijk klachtenloket hiervoor.
VEH stelt: ‘De meest gehoorde klacht is dat een waardevermeerdering door verbouwingen en woningverbeteringen niet wordt meegenomen.’ De werkelijkheid is anders. De taxateur houdt altijd rekening met het waarde-effect van verbouwingen en verbeteringen. Natuurlijk leiden de investeringen meestal niet een-op-een tot een waardestijging. Dat is bij Koopgarantwoningen niet anders dan bij ‘gewone’ koopwoningen. Mocht de bewoner het niet eens zijn met het door de taxateur vastgestelde waarde-effect van de verbeteringen, dan is er altijd nog de mogelijkheid van de hierboven beschreven geschillenregeling.
VEH vervolgt met: ‘Daarnaast bestaan er vermoedens dat sommige taxateurs zich bij het bepalen van de koopprijs sterk laten sturen door de wens van de corporatie of ontwikkelaar.’ Taxateurs zijn de laatste jaren gebonden aan steeds strengere regels over de onafhankelijkheid. De vorig jaar veranderde procedure voor de aanwijzing van de taxateur bij een Koopgarant-terugkoop, biedt een extra waarborg voor de onafhankelijkheid van de taxateur. 

OpMaat vindt het teleurstellend dat VEH, na het constructieve overleg over de correctieregeling, onnodige onrust veroorzaakt over de terugkoopregeling. Het gebruik van een term als ‘halfbakken oplossing’ doet geen recht aan het resultaat van het overleg en aan de inspanningen van alle partijen om tot dit resultaat te komen.