Over OpMaat

OpMaat biedt verkoopoplossingen zoals Koopgarant en KOOPstart aan woningcorporaties en ontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, ondersteuning, contracten en trainingen. 

Woonbron wint hoger beroep over opzegging erfpacht Koopgarantwoning

12-12-2016

In november 2016 heeft Woonbron een hogerberoepszaak gewonnen over een opzegging erfpacht vanwege verhuur van een Koopgarantwoning, waarin bovendien een hennepkwekerij was aangetroffen. Het gerechtshof heeft in haar oordeel meegenomen dat de erfpachter zich er niet op kon beroepen dat hij niet op de hoogte was van de zelfbewoningsplicht.

Het Gerechtshof Den Haag wees op 8 november 2016 arrest in een hoger beroep van K. tegen Woonbron. K. had in mei 2013 zijn appartement verhuurd zonder toestemming van Woonbron. Kort daarna trof de politie in het appartement een hennepkwekerij aan. Woonbron zegde vervolgens de erfpacht op en vorderde ontruiming. De vordering werd toegewezen, waarna het vonnis in een door K. aanhangig gemaakte verzetsprocedure werd bekrachtigd. 

Niet onredelijk bezwarend

In het hoger beroep voerde K. onder meer aan dat de erfpacht oneerlijke en of onredelijk bezwarende bedingen bevat, zoals de zelfbewoningsplicht en de aanbiedingsplicht. Het hof oordeelde dat dergelijke bedingen weliswaar voor K. bezwarend zijn, maar niet onredelijk bezwarend of oneerlijk. Tegenover de bedingen staan immers de voordelen van de korting op de marktwaarde, de terugkoopgarantie en het feit dat Woonbron bij waardedaling een flink deel van de negatieve waardeontwikkeling draagt. Bovendien nam het hof voor wat betreft de aanbiedingsplicht in aanmerking dat de akte van erfpacht voorziet in een met waarborgen omklede taxatieprocedure en een geschillenregeling. 

Zelfbewoningsplicht bekend

Ook verwierp het hof het betoog van K. dat Woonbron hem bij het aangaan van de overeenkomst had moeten waarschuwen voor de zelfbewoningsplicht. “De zelfbewoningsplicht is uitdrukkelijk en in duidelijke bewoordingen in de notarieel verleden akte van erfpacht vermeld en K. c.s. mocht daarmee bekend worden verondersteld”, zo schrijft het hof in het arrest. 

Vonnis bevestigd

Het hof bevestigde het vonnis van de rechtbank. Uit het arrest valt onder meer op te maken dat een bewoner van een Koopgarantwoning geacht wordt bekend te zijn met de tekst uit de erfpachtakte en met de Erfpacht- en Koopgarantbepalingen en dat hij zich er niet zonder meer op kan beroepen dat hij niet op de hoogte was van hetgeen in de bepalingen opgenomen is.