Privacyverklaring

Stichting OpMaat is van mening dat woningzoekenden iets te kiezen moeten hebben op de woningmarkt en onze producten sluiten hier op aan. Voortdurend zijn wij bezig onze producten verder te ontwikkelen, én aan te passen aan actuele regelgeving en vragen vanuit het werkveld. Wij bieden verkoopoplossingen aan voor woningcorporaties, projectontwikkelaars en gemeenten. Wij geven advies over de strategische, tactische en operationele inzet van de producten en diensten en verzorgen opleidingen hierover. Ook bieden wij spelers op de koopwoningmarkt ondersteuning en bieden gespecialiseerd advies om hun financiële of maatschappelijke verkoopdoelstellingen te behalen. Op deze manier dragen wij bij aan het bereiken van hun (maatschappelijke) doelstellingen. 

Wij gebruiken en beveiligen uw persoonsgegevens volgens de eisen van de wet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG). Privacy gaat over uw 'persoonlijke levenssfeer'. Uw persoonsgegevens hebben daar veel mee te maken. Deze privacyverklaring is daarom belangrijk. Hierin leest u welke gegevens wij van u gebruiken en waarvoor. Zo weet u precies hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Waarvoor wij uw gegevens gebruiken: zakelijke klanten

OpMaat biedt verkoopoplossingen aan voor woningcorporaties, projectontwikkelaars en gemeenten. Wij geven advies over de strategische, tactische en operationele inzet van de producten en diensten en verzorgen opleidingen hierover. Alle meest recente informatie, contracten en hulpmiddelen zijn voor licentiehouders toegankelijk op ons Servicenet. Om deze werkzaamheden te kunnen realiseren is het noodzakelijk om persoonsgegevens op te vragen en vast te leggen. Bijvoorbeeld om medewerkers van licentiehouders toegang te geven tot het Servicenet en hen informatie te kunnen toesturen.

Welke persoonsgegevens hebben we nodig?
Heeft uw organisatie een licentieovereenkomst met ons? Dan hebben wij uw zakelijke contactgegevens nodig om u toegang te geven tot ons Servicenet en u op de hoogte te houden van actualiteiten rondom onze producten, onder meer via nieuwsbrieven. Wordt of is uw organisatie licentiehouder van ons, dan hebben we altijd nodig:

 • Uw naam;
 • Uw functie;
 • Uw zakelijk telefoonnummer;
 • Uw zakelijk e-mailadres;
 • Uw zakelijk bezoek- en postadres.

Gegevens delen met anderen
Uw persoonsgegevens geven wij alleen aan anderen:

 • In de gevallen die zijn genoemd in deze privacyverklaring.
 • Als dit nodig is om gemaakte afspraken met u uit te voeren.
 • Als dit wettelijk verplicht is. 

In andere gevallen vragen wij altijd eerst uw toestemming.

Nieuwsbrieven, mailingen en vragenlijsten 
Onze nieuwsbrieven en mailingen versturen wij naar onze licentiehouders. Hierin leest u over onze producten en/of diensten. Daarvoor gebruiken we uw postadres of e-mailadres. De nieuwsbrief per e-mail bevat een 'link' waarmee u zich kunt afmelden. Daarnaast versturen wij u incidenteel mailingen, uitnodigingen voor bijeenkomsten en vragenlijsten.

Waarvoor wij uw gegevens gebruiken: particulieren

Wij begeleiden voor meerdere woningcorporaties en projectontwikkelaars de terugkoop, beëindiging en correcties van Koopgarantwoningen. Wij treden daarbij op namens de deze partijen en zijn het aanspreekpunt voor de Koopgaranteigenaar. Om deze werkzaamheden te kunnen realiseren is het noodzakelijk om persoonsgegevens op te vragen en vast te leggen. Bijvoorbeeld voor het opstellen van de terugkoopovereenkomst tussen u en de terugkopende woningcorporatie of projectontwikkelaar.

Welke persoonsgegevens hebben we nodig?
Bent u Koopgaranteigenaar en begeleiden wij namens uw woningcorporatie of projectontwikkelaar de terugverkoop, beëindiging of correctie van uw woning? Dan hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Uw volledige naam;
 • Uw geboortedatum en geboorteplaats;
 • Uw burgerlijke staat;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres.

In bijzondere situaties kunnen ook aanvullende gegevens gevraagd worden zoals een echtscheidingsconvenant of een gerechtelijk vonnis.
Wij ontvangen van uw woningcorporatie of projectontwikkelaar meestal al de volgende gegevens:

 • Uw volledige naam;
 • Uw geboortedatum en geboorteplaats;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw emailadres;
 • Uw telefoonnummer.

Wij vragen aanvullend uw burgerlijke staat en indien wij de gegevens niet hebben ontvangen uw emailadres en telefoonnummer.

Gegevens delen met anderen
Uw persoonsgegevens geven wij alleen aan anderen:

 • In de gevallen die zijn genoemd in deze privacyverklaring.
 • Als dit nodig is om gemaakte afspraken met u uit te voeren.
 • Als dit wettelijk verplicht is. 

In andere gevallen vragen wij altijd eerst uw toestemming.

Terugverkopen, beëindiging of correctie van een woning; taxateur en notaris
Wanneer u uw woning terugverkoopt aan uw woningcorporatie of projectontwikkelaar en wij begeleiden de terugkoop dan geven wij uw contactgegevens door aan de taxateur die uw woning komt taxeren. De taxateur kan dan een afspraak met u maken.

U tekent de overeenkomst digitaal. Dit gebeurt via ondertekenen.nl.  Uw gegevens worden kort na ondertekening vernietigd bij ondertekenen.nl.
De notaris heeft uw gegevens nodig om de leveringsakte op te kunnen stellen. Wij sturen de door u – digitaal – getekende terugkoopovereenkomst door naar de notaris. In deze overeenkomst staan uw persoonsgegevens.

Tevredenheidsonderzoek 
Wij meten de klanttevredenheid van de Koopgaranteigenaren die via onze begeleiding hun woning hebben terugverkocht aan de corporatie of projectontwikkelaar. Ons onderzoek naar klanttevredenheid gebeurt via internet. Wij voeren dit onderzoek uit via Google.

Bewaren van uw gegevens

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen. 

Beveiligen van gegevens, geheimhouding

Wij treffen technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van gegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.  Gaat er ondanks onze beveiliging iets mis en heeft dat nadeel voor u? Dan informeren wij u daarover zo snel mogelijk. 

Alle personen die werkzaam zijn bij Stichting OpMaat of ten dienste van ons werkzaamheden verrichten en daarbij kennisnemen van informatie van onze klanten, zijn verplicht tot geheimhouding, tenzij hun taak of een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht. Zij hebben toegang tot de Informatie voor zover dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun functie. 

Uw rechten

U kunt een overzicht ontvangen van de van u verwerkte persoonsgegevens. Als u ons een schriftelijk inzageverzoek toestuurt kunt u een reactie binnen 4 weken verwachten. Als u van mening bent dat er ten onrechte gegevens van u verwerkt worden, of dat de verwerkte gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek kunt u een reactie verwachten. 

Klachten

Indien u van mening bent dat dit reglement niet wordt nageleefd of dat de AVG niet correct door ons wordt uitgevoerd, kunt u een klacht bij ons indienen. Als vervolg op de hierboven beschreven methode kunt u:

 1. Een verzoekschriftprocedure bij de rechtbank starten;
 2. Een verzoek indienen bij het Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag) met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in het geschil met Stichting OpMaat. 

Een verzoek(schrift) kan worden ingediend binnen zes (6) weken na ontvangst van de beslissing van op de eerder geuite klacht. Indien wij niet op een klacht hebben gereageerd binnen de in de klachtenprocedure gestelde termijn, kunt u binnen  weken na afloop van die termijn het verzoek(schrift) indienen. 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Stuur uw vraag of bericht naar Stichting OpMaat, postbus 2217, 3800 CE Amersfoort. U kunt uw vraag ook digitaal stellen via het contactformulier op de website dan wel een mailbericht te sturen naar info@opmaat.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Wij adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig te raadplegen, bijvoorbeeld wanneer u nieuwe persoonsgegevens opgeeft.