Met een KoopGarant-licentie heeft u product waarin alles goed is geregeld om woningen tegen een lagere prijs dan de marktwaarde te verkopen, inclusief een helder toepasbare terugkoopregeling. In de Erfpacht en KoopGarantbepalingen liggen alle voorwaarden vast.
De regels voor taxatie, de erfpachtconstructie, de financierings-mogelijkheden en de fiscale voorwaarden lichten we hier kort toe.

 

Taxatie

De getaxeerde marktwaarde bij aankoop én bij terugkoop zijn bepalend voor de vaststelling van de terugkoopprijs. Alle regels voor een onafhankelijke en correcte gevalideerde taxatie bij verkoop én terugkoop zijn vastgelegd in de Erfpacht- en KoopGarantbepalingen. Lees meer hierover bij Taxatie en geschillenregeling


Erfpacht

KoopGarant is gebaseerd op een recht van erfpacht. In geval van executie is op deze manier de terugkoopregeling en de geïnvesteerde koperskorting veiliggesteld. Het erfpachtrecht wordt eeuwigdurend gevestigd en de canon is voor eeuwig afgekocht. Hiermee is de koper feitelijk economisch volledig eigenaar en is er ook geen enkele belemmering voor de financiering. In geval van gemeentelijke erfpacht is het mogelijk een recht van ondererfpacht te vestigen bij KoopGarant.

 

Financiering

Kopers van KoopGarant-woningen kunnen zonder belemmering een hypotheek krijgen bij vele geldverstrekkers in Nederland. Onder de gebruikelijke voorwaarden van hypothecaire financiering. Wel geldt een maximum voor de hypothecaire inschrijving, vastgelegd in de Erfpacht- en KoopGarantbepalingen.

Meestal stellen de banken de voorwaarde dat kopers moeten financieren met Nationale Hypotheekgarantie (NHG).

 

Fiscale regels

Kopers van een KoopGarant-woning hebben recht op hypotheekrenteaftrek. Een KoopGarant-woning is in fiscaal opzicht vrijwel gelijk aan een "gewone" eigen woning. Hiervoor heeft OpMaat met de fiscus afspraken gemaakt: de corporatie of ontwikkelaar moet zich houden aan de door de Belastingdienst goedgekeurde modelbepalingen en aan de modelakten van OpMaat. Bij de toetsing van nieuwe projecten controleert OpMaat op grond van een protocol of hieraan is voldaan.


De BTW en overdrachtsbelastingregeling kent een bovengrens: de marktwaarde van een KoopGarant-woning mag bij nieuwbouw niet hoger zijn dan €510.000 (vanaf 1 januari 2024). 

Bij de verkoop van nieuwbouwwoningen met KoopGarant is het belangrijk dat er zekerheid is dat corporaties en ontwikkelaars geen fiscale risico’s lopen en dat bij verkoop met KoopGarant:

  • de levering beschouwd wordt als BTW-levering en de BTW over de kosten dus aftrekbaar is.
  • er  geen risico bestaat op “strafheffing” overdrachtsbelasting.