Hoe verreken je de KoopGarantwoning bij scheiding?

Wat is een eerlijke verdeling bij scheiding in geval van een KoopGarantwoning waar één van de partners wil blijven wonen? Bij een terugkoop op termijn zal de achtergebleven partner alsnog met de corporatie moeten gaan afrekenen. Dit betekent dan dat zij de koperskorting moet terugbetalen én de waardeverandering, volgens een vaste formule, met de corporatie of ontwikkelaar moet delen. Ons advies aan de echtelieden luidt dan ook om op basis van een berekening van de terugkoopprijs (dus alsof er op dit moment zou worden teruggekocht) met elkaar af te rekenen. Dit betekent dat ze de woning moeten laten taxeren. De taxateur zal zowel een marktwaarde ínclusief, als een marktwaarde éxclusief zelf aangebrachte voorzieningen moeten vaststellen. En dan kunnen de eigenaren met deze gegevens voortaan zélf de terugkoopprijs berekenen. Want vanaf vandaag kunt u deze klanten verwijzen naar onze website, waar een rekenmodule terugverkoop is te vinden die ze zelf kunnen invullen. Het enige wat de eigenaren moeten opzoeken zijn de bovengenoemde 2 taxatiewaarden en enkele gegevens die in hun koopovereenkomst staan vermeld. De terugkoopprijs rolt er dan vanzelf uit!

Is er een maximale KoopGarantprijs?

Nee, er is in principe geen maximumprijs.

Wel geldt er bij nieuwbouw een bovengrens aan de KoopGarantprijs van €240.000. Zolang de prijs hier onder ligt, gelden de regels over BTW en overdrachtsbelasting die bij KoopGarant van kracht zijn. Is de prijs hoger, dan moet u rekening houden met een ongunstige fiscale regeling.  

Welke koperskortingspercantages zijn mogelijk?

U bepaalt zelf het koperskortingspercentage waarmee u de woningen wilt verkopen. De prijsverlaging op de marktwaarde is minimaal 10%. Niet elke woning hoeft hetzelfde koperskortingspercentage te krijgen, het percentage kan per woning variëren.

Moet een verkochte KoopGarantwoning tijdens de bouw worden teruggekocht?

Ja, ook een woning die niet is afgebouwd en opgeleverd moet tijdens de bouw worden teruggekocht, wanneer de kopers dat willen.

Is KoopGarant ook mogelijk in combinatie met een Starterslening van SVN?

Ja, dit is mogelijk maar afhankelijk van de voorwaarden die de gemeente stelt bij het verstrekken van de Starterslening.

Kan een portefeuille met KoopGarantwoningen worden doorverkocht?

In principe is dit mogelijk. Voor deze doorverkoop is toestemming van de Stichting Opmaat vereist.

Wie bepaalt de koopsom bij verkoop met KoopGarant? Is onderhandelen over deze prijs mogelijk?

Een onafhankelijke taxateur stelt de marktwaarde van de KoopGarantwoning vast en legt deze vast in een gevalideerd taxatierapport.
De corporatie of ontwikkelaar biedt de woning aan voor een lagere prijs. Deze prijsverlaging heet in de contracten 'koperskorting'. De marktwaarde min de 'koperskorting' is de KoopGarantprijs. De KoopGarantprijs is niet onderhandelbaar, omdat de prijs rechtstreeks afgeleid is van de getaxeerde marktwaarde.

Ik wil mijn woning met KoopGarant terugverkopen. Hoe pak ik dat aan?

Je stuurt een aangetekende brief aan de woningcorporatie of ontwikkelaar van wie je de woning hebt gekocht. In deze brief schrijft je dat je de woning wilt verkopen.

De woningcorporatie of ontwikkelaar neemt na ontvangst van de brief contact met jou op. De corporatie of ontwikkelaar legt dan uit hoe de verkoop in zijn werk zal gaan.

Wie kiest de taxateur bij terugkoop en wie betaalt deze kosten?

Jij als eigenaar kiest bij terugkoop een taxateur uit een lijstje van minimaal 3 taxateurs, opgesteld door de corporatie of ontwikkelaar, óf je kiest een eigen taxateur. Bij het aanwijzen van een eigen taxateur zijn de kosten voor jou, bij keuze uit het lijstje zijn de kosten voor de corporatie of ontwikkelaar.

Wie doet het rioolonderhoud bij KoopGarant?

Erfpacht wordt nogal eens uitgelegd als een constructie waarbij de grond in eigendom blijft bij de erfverpachter (corporatie/ontwikkelaar) en dat de eigenaar/erfpachter het huis (vaak ook genoemd ‘de stenen’) in eigendom heeft. Maar dat is niet hoe het bij KoopGarant in elkaar zit en dat hier vaak verwarring over is.

 Het recht van erfpacht is een zakelijk gebruiksrecht van de grond en alles wat daarmee verbonden is, de woning dus. De grond met daarop de woning blijft eigendom van de erfverpachter. Dit wordt vaak ook: ‘bloot eigendom’ genoemd, om aan te geven dat je er eigenlijk niets mee kunt, omdat een ander het gebruiksrecht heeft.
Een erfpachtrecht kun je kopen, verkopen en met hypotheek bezwaren. Het functioneert dus nagenoeg gelijk aan eigendom. Je hebt als erfpachter vrijwel dezelfde rechten en plichten als een eigenaar die het volle eigendom van een woning heeft, behalve dat je een jaarlijkse canon moet betalen voor het gebruik van het erfpachtrecht. Deze canon is bij KoopGarant eeuwigdurend afgekocht. De erfpachter moet het onderhoud van het riool en alle andere werkzaamheden aan de grond gewoon zelf betalen. Net zoals iedere eigenaar.