Bij verkoop is de getaxeerde marktwaarde bepalend voor de vaststelling van de verkoopprijs. Ook bij de latere verrekeningen speelt taxatie een belangrijke rol. In alle gevallen stelt een onafhankelijke taxateur een gevalideerd taxatierapport op, dat voldoet aan de Erfpacht- en KoopStartbepalingen.

Taxatie bij omzetting, terugkoop en doorverkoop

Op termijn vindt er één van de volgende transacties plaats:

  • omzetting naar volledig eigendom
  • terugkoop
  • doorverkoop

 
In alle drie de situaties is er een gevalideerde taxaties van:

  • De actuele marktwaarde van de woning
  • Het waarde-effect van de zelf aangebrachte verbeteringen *

Taxatie-eisen

De taxatie-eisen zorgen ervoor dat de taxatie onafhankelijk en van goede kwaliteit is. En dat het taxatierapport alle benodigde informatie bevat voor de prijsbepaling bij verkoop en bij de latere transacties. Samengevat komt het neer op onderstaande eisen: 

  • De taxateur mag niet direct of indirect betrokken zijn (geweest) bij de transactie of financiering.
  • De taxateur maakt gebruik van een gevalideerd taxatierapport.
  • Het taxatierapport mag niet ouder zijn dan 6 maanden op het moment van verkoop of van de omzetting/terugkoop/doorverkoop.
  • Bij de bepalingen vanaf 2022: het taxatierapport bevat extra informatie en foto’s van de zelf aangebrachte verbeteringen door de erfpachter.

Taxateur

Bij de verkoop wijst u de taxateur aan. Bij de latere transacties wordt de taxateur aangewezen door de erfpachter. Dit kan zijn uit een lijstje met namen van taxateurs waar u als aanbieder mee samenwerkt, waarna de kosten 50/50 gedeeld worden. De erfpachter kan ook zelf een andere taxateur aanwijzen, dan komen de kosten volledig voor hemzelf. In alle gevallen geeft u de opdracht aan de aangewezen taxateur.

Taxatie-instructies voor taxateurs en opdrachtgevers

Voor taxateurs en opdrachtgevers is er een uitgebreide taxatie-instructie en toelichting beschikbaar. U vindt hier alle instructies 
 

Geschillenregeling

Bij alle taxaties ten behoeve van de verrekening bij omzetting, terugkoop of doorverkoop, hebben beide partijen de mogelijkheid om een beroep te doen op de geschillenregeling. In dat geval benoemen zij gezamenlijk 3 nieuwe taxateurs die samen de waarde vaststellen. De kosten van deze taxatie worden gedeeld.

Bij doorverkoop wordt de woning vooraf getaxeerd, maar wordt de onderlinge verrekening gebaseerd op de werkelijke verkoopopbrengst. Mocht de werkelijke verkoopopbrengst echter duidelijk lager zijn dan de vooraf getaxeerde marktwaarde, dan kunt u kiezen voor een hertaxatie. Deze procedure werkt dan hetzelfde als de hierboven beschreven geschillenregeling.

 

** De regeling van het waarde-effect van zelf aangebrachte verbeteringen geldt voor verkopen met de Erfpacht- en KoopStartbepalingen vanaf 2022.