Koopgarant en uw bedrijf

Het verkopen en terugkopen van Koopgarantwoningen is een reguliere bedrijfsactiviteit. Net zoals het verhuren van woningen, het regulier verkopen en het ontwikkelen van nieuwbouwwoningen. Koopgarant dient dan ook een plek te krijgen in het bedrijf, net als iedere andere activiteit.

De organisatie

Wanneer een corporatie of ontwikkelaar met Koopgarant gaat verkopen, zijn er bij de voorbereiding en uitvoering enkele extra aspecten van belang, bijvoorbeeld:
• Het bepalen van de koperskorting en de doelgroepen.
• Het werken met de specifieke Koopgarantcontracten.
• Het instrueren van externen zoals makelaars, taxateurs en notarissen.
• Het terugkopen op termijn van de woningen.

De kennis over Koopgarant  zal een duidelijke plek moeten krijgen in de organisatie. Verder moeten ook de bevoegdheden en processen goed zijn vastgelegd. De licentiehouder kan hierbij een beroep doen op de deskundigheid van de eigen adviseur bij OpMaat.

Afwegingen in de bedrijfsvoering

Met Koopgarant ontvangen corporaties en ontwikkelaars een groot deel van de verkoopopbrengst direct. Maar een deel komt pas later binnen: zodra de woning wordt teruggekocht en regulier wordt doorverkocht. Het moment waarop dit gebeurt en de hoogte van deze op termijn te ontvangen opbrengst, zijn onzeker. In hoeverre dit een verantwoorde bedrijfsactiviteit is, hangt sterk af van de doelstellingen waarmee Koopgarant wordt toegepast:

  • Wordt Koopgarant ingezet als instrument om lagere of middeninkomens mogelijkheden te bieden op de woningmarkt, dan is het vooral relevant om te vergelijken met het alternatief: het (blijven) verhuren aan deze doelgroep. 
  • Wordt Koopgarant ingezet om de verkoopmogelijkheden van bestaande of nieuwbouwwoningen te verbeteren, dan is het verleidelijk om uitsluitend te vergelijken met het resultaat bij reguliere verkoop. Bedacht moet dan wel worden of deze vergelijking reëel is: zou er bij reguliere verkoop voldoende vraag zijn geweest? Had de huurder of doorstromer onder marktconforme condities kunnen of willen kopen?

Bij Koopgarant gelden enkele specifieke regels voor de verwerking op de balans van de corporatie en de ontwikkelaar.