Fiscale regels bij Koopgarant

Een Koopgarantwoning is in fiscaal opzicht vrijwel gelijk aan een "gewone" eigen woning. Hiervoor heeft OpMaat met de fiscus nadere afspraken gemaakt.

Inkomstenbelasting

De kopers van een Koopgarantwoning hebben recht op hypotheekrenteaftrek. De Belastingdienst stelt voorwaarden voor toepassing van de fiscale "eigenwoningregeling". De corporatie of ontwikkelaar moet zich houden aan de door de Belastingdienst goedgekeurde modelbepalingen en aan de modelakten van OpMaat. Bij de toetsing van nieuwe projecten controleert OpMaat op grond van een protocol of hieraan is voldaan.

BTW en overdrachtsbelasting

De BTW en overdrachtsbelastingregeling kent een bovengrens: de verkoopprijs (de marktwaarde min de korting) van een Koopgarantwoning mag niet hoger zijn dan €240.000. Bij de verkoop van nieuwbouwwoningen met Koopgarant is het belangrijk dat er zekerheid is dat corporaties en ontwikkelaars geen fiscale risico’s lopen. Sinds 2011 is de regeling, die al gold voor woningcorporaties, uitgebreid naar alle ondernemers. Zowel corporaties als ontwikkelaars hebben hiermee de zekerheid dat bij verkoop met Koopgarant:

  • BTW alleen hoeft alleen te worden afgedragen over de verkoopopbrengst en niet over de marktwaarde.
  • Er geen risico bestaat op “strafheffing” overdrachtsbelasting.