Taxatie van een Koopgarantwoning

Bij de verkoop van een Koopgarantwoning is een correct uitgevoerde taxatie van groot belang, zowel voor de verkoop als de terugkoop op termijn. Een onafhankelijke taxateur stelt een gevalideerd taxatierapport op dat voldoet aan de Erfpacht- en Koopgarantbepalingen.

Correcte taxatie

Een correcte taxatie van de Koopgarantwoning voorkomt problemen. Bij de verkoop van een Koopgarantwoning geeft de corporatie of ontwikkelaar een prijsverlaging op de getaxeerde marktwaarde aan de koper. Bij terugkoop zal een onafhankelijke taxateur de marktwaarde van de woning opnieuw taxeren. Hiermee kan de marktwaardeontwikkeling van de woning worden vastgesteld. Deze is van belang voor het vaststellen van de terugkoopprijs.

Taxatie-eisen

In de Erfpacht- en Koopgarantbepalingen zijn de taxatie-eisen vastgelegd. Deze eisen zorgen ervoor dat de taxatie onafhankelijk plaatsvindt, van goede kwaliteit is en de informatie bevat die nodig is voor een goede prijsbepaling, bij verkoop én bij terugkoop. Samengevat komt het neer op onderstaande eisen:

  • De taxateur mag niet direct of indirect betrokken zijn (geweest) bij de transactie of financiering.
  • De taxateur maakt gebruik van een gevalideerd taxatierapport.
  • Het taxatierapport bevat extra informatie, zoals foto’s over de verbeteringen door de eigenaar ingeval van terugkoop.
  • Het taxatierapport mag niet ouder zijn dan zes maanden op het moment van verkoop of terugkoop.

Geschillenregeling

Bij onenigheid over de taxatie is een geschillenregeling van toepassing. Wanneer hier een beroep op wordt gedaan door één van beide partijen, benoemen zij gezamenlijk 3 nieuwe taxateurs. Zij stellen samen de waarde vast. De kosten hiervan worden gedeeld. De exacte omschrijving van de regeling staat in de Erfpacht- en Koopgarantbepalingen.

Taxatie bij terugkoop

Bij terugkoop kan de eigenaar kiezen uit 2 opties, namelijk:

  1. Een lijstje met 3 taxateurs dat is vastgesteld door de corporatie of ontwikkelaar, óf:
  2. De eigenaar wijst zelf een andere taxateur aan.

In het eerste geval draagt de corporatie/ontwikkelaar de taxatiekosten en in het tweede geval zijn de kosten voor de eigenaar. De corporatie of ontwikkelaar geeft vervolgens opdracht voor de taxatie.

Taxatie-instructie

Voor taxateurs en opdrachtgevers is er een uitgebreide taxatie-instructie met een toelichting beschikbaar. Wordt de geschillenregeling toegepast, dan is er een aanvullende instructie.