Privacyverklaring

 

Wij gebruiken en beveiligen je persoonsgegevens volgens de eisen van de wet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG). Privacy gaat over je 'persoonlijke levenssfeer'. Je persoonsgegevens hebben daar veel mee te maken. Deze privacyverklaring is daarom belangrijk. Hierin lees je welke gegevens wij van je gebruiken en waarvoor. Zo weet je precies hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

 

Waarvoor wij je gegevens gebruiken: zakelijke klanten

OpMaat biedt verkoopoplossingen aan voor woningcorporaties, projectontwikkelaars en gemeenten. Wij geven advies over de strategische, tactische en operationele inzet van de producten en diensten en verzorgen opleidingen hierover. Alle meest recente informatie, contracten en hulpmiddelen zijn voor licentiehouders toegankelijk op ons Servicenet. Om deze werkzaamheden te kunnen realiseren is het noodzakelijk om persoonsgegevens op te vragen en vast te leggen. Bijvoorbeeld om medewerkers van licentiehouders toegang te geven tot het Servicenet en hen informatie te kunnen toesturen.

 

Welke persoonsgegevens hebben we nodig?

Heeft je organisatie een licentieovereenkomst met ons? Dan hebben wij je zakelijke contactgegevens nodig om je toegang te geven tot ons Servicenet en je op de hoogte te houden van actualiteiten rondom onze producten, onder meer via nieuwsbrieven. Wordt of is je organisatie licentiehouder van ons, dan hebben we altijd nodig:

 • Je naam;
 • Je functie;
 • Je zakelijk telefoonnummer;
 • Je zakelijk e-mailadres;
 • Je zakelijk bezoek- en postadres.

 

Gegevens delen met anderen

Je persoonsgegevens geven wij alleen aan anderen:

 • In de gevallen die zijn genoemd in deze privacyverklaring.
 • Als dit nodig is om gemaakte afspraken met je uit te voeren.
 • Als dit wettelijk verplicht is. 

In andere gevallen vragen wij altijd eerst je toestemming.

 

Nieuwsbrieven, mailingen en vragenlijsten

 Onze nieuwsbrieven en mailingen versturen wij naar onze licentiehouders. Hierin lees je over onze producten en/of diensten. Daarvoor gebruiken we je postadres of e-mailadres. De nieuwsbrief per e-mail bevat een 'link' waarmee je je kunt afmelden. Daarnaast versturen wij je incidenteel mailingen, uitnodigingen voor bijeenkomsten en vragenlijsten.

 

Waarvoor wij je gegevens gebruiken: particulieren

Wij begeleiden voor meerdere woningcorporaties en projectontwikkelaars de terugkoop, beëindiging en correcties van KoopGarantwoningen en de omzetting van erfpacht naar vol eigendom bij KoopStartwoningen. Wij treden daarbij op namens de deze partijen en zijn het aanspreekpunt voor de KoopGarant- of KoopStarteigenaar. Om deze werkzaamheden te kunnen realiseren is het noodzakelijk om persoonsgegevens op te vragen en vast te leggen. Bijvoorbeeld voor het opstellen van de terugkoopovereenkomst tussen jouw en de terugkopende woningcorporatie of projectontwikkelaar.

 

Welke persoonsgegevens hebben we nodig?

Bent je KoopGarant- of KoopStarteigenaar en begeleiden wij namens je woningcorporatie of projectontwikkelaar de terugverkoop, beëindiging, correctie of omzetting van je woning? Dan hebben wij de volgende gegevens van je nodig:

 • Je volledige naam;
 • Je geboortedatum en geboorteplaats;
 • Je burgerlijke staat;
 • Je adresgegevens;
 • Je telefoonnummer;
 • Je e-mailadres.

In bijzondere situaties kunnen we ook aanvullende gegevens vragen zoals een echtscheidingsconvenant of een gerechtelijk vonnis.
Wij ontvangen van je woningcorporatie of projectontwikkelaar meestal al de volgende gegevens:

 • Je volledige naam;
 • Je geboortedatum en geboorteplaats;
 • Je adresgegevens;
 • Je emailadres;
 • Je telefoonnummer.

Wij vragen aanvullend je burgerlijke staat, en indien wij deze gegevens niet hebben ontvangen vragen we je emailadres en telefoonnummer.

 

Gegevens delen met anderen

Uw persoonsgegevens geven wij alleen aan anderen:

 • In de gevallen die zijn genoemd in deze privacyverklaring.
 • Als dit nodig is om gemaakte afspraken met je uit te voeren.
 • Als dit wettelijk verplicht is. 

In andere gevallen vragen wij altijd eerst je toestemming.

 

Terugverkopen, beëindiging, correctie of omzetting van een woning; taxateur en notaris

Wanneer je je woning terugverkoopt aan je woningcorporatie of projectontwikkelaar (of één van de andere hier genoemde transacties plaatsvindt) en wij begeleiden deze transactie, dan geven wij je contactgegevens door aan de taxateur die de woning komt taxeren. De taxateur kan dan een afspraak met je maken.

Je tekent de overeenkomst digitaal. Dit gebeurt via ondertekenen.nl. Je gegevens worden kort na ondertekening vernietigd bij ondertekenen.nl.
De notaris heeft je gegevens nodig om de leveringsakte op te kunnen stellen. Wij sturen de door jou – digitaal – getekende overeenkomst door naar de notaris. In deze overeenkomst staan je persoonsgegevens.

 

Tevredenheidsonderzoek

Wij meten de klanttevredenheid van de KoopGaranteigenaren die via onze begeleiding hun woning hebben terugverkocht aan de corporatie of projectontwikkelaar. Ons onderzoek naar klanttevredenheid gebeurt via internet. Wij voeren dit onderzoek uit via Google.

 

Bewaren van je gegevens

Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen. 

 

Beveiligen van gegevens, geheimhouding

Wij treffen technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van gegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Gaat er ondanks onze beveiliging iets mis en heeft dat nadeel voor je? Dan informeren wij je daarover zo snel mogelijk. 

Alle personen die werkzaam zijn bij Stichting OpMaat of ten dienste van ons werkzaamheden verrichten en daarbij kennisnemen van informatie van onze klanten, zijn verplicht tot geheimhouding, tenzij hun taak of een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht. Zij hebben toegang tot de Informatie voor zover dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun functie. 

 

Je rechten

Je kunt een overzicht ontvangen van de van jou verwerkte persoonsgegevens. Als je ons een schriftelijk inzageverzoek toestuurt kunt je een reactie binnen 4 weken verwachten. Als je van mening bent dat er ten onrechte gegevens van je verwerkt worden, of dat de verwerkte gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om je gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Binnen 4 weken na ontvangst van je verzoek kun je een reactie verwachten. 

 

Klachten

Indien je van mening bent dat dit reglement niet wordt nageleefd of dat de AVG niet correct door ons wordt uitgevoerd, kun je een klacht bij ons indienen. Als vervolg op de hierboven beschreven methode kunt je:

 1. Een verzoekschriftprocedure bij de rechtbank starten;
 2. Een verzoek indienen bij het Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag) met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in het geschil met Stichting OpMaat. 

Een verzoek(schrift) kan worden ingediend binnen zes (6) weken na ontvangst van de beslissing van op de eerder geuite klacht. Indien wij niet op een klacht hebben gereageerd binnen de in de klachtenprocedure gestelde termijn, kun je binnen  weken na afloop van die termijn het verzoek(schrift) indienen.

 

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Stuur je vraag of bericht naar Stichting OpMaat, postbus 2217, 3800 CE Amersfoort. Je kunt je vraag ook sturen naar info@opmaat.nl.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Wij adviseren je dan ook om deze verklaring regelmatig te raadplegen, bijvoorbeeld wanneer je nieuwe persoonsgegevens opgeeft.