Alle particuliere nieuwsberichten

Op 1 januari 2024 gaan er nieuwe Erfpacht- en KoopStartbepalingen in. De optionele tijdelijke aanbiedingsplicht wordt nu in de bepalingen opgenomen en de regeling rond de doorverkoop van de woning wijzigt.

Aanleiding

Wij werken doorlopend aan de verbetering van onze modellen. Daarbij baseren we ons o.a. op de praktijkervaringen van onze klanten en onze overleggen met partijen als NHG, geldverstrekkers, AFM, Belastingdienst. Dit heeft er toe geleid dat we KoopStart op enkele punten aanpassen. Hiermee worden vooral de regelingen en processen rond de doorverkoop van de woning overzichtelijker.

 

De belangrijkste wijzigingen per 1 januari

  1. Opname van de optionele tijdelijke aanbiedingsplicht in de Erfpacht- en KoopStartbepalingen. Kort voor de ingangsdatum van de huidige versie van 1 maart 2022, was het duidelijk geworden dat het wenselijk zou zijn om een optionele regeling toe te voegen voor een aanbiedingsplicht/terugkooprecht. Dit hebben we toen opgelost met een afzonderlijk tekstblok, dat desgewenst wordt toegevoegd aan de akte vestiging erfpacht. Dit is echter geen optimale oplossing. De optionele terugkoopregeling is daarom nu volledig geïntegreerd in de Erfpacht- en KoopStartbepalingen.

  2. De regeling voor de doorverkoop van de woning.
    In de huidige en voorgaande bepalingen is deze regeling relatief gecompliceerd, doordat de routes van de verkopen, leveringen en betalingen niet op dezelfde manier verlopen. De doorverkoopregeling is daarom helemaal opnieuw opgezet.
    In de versie 1 januari 2024 is eenduidig sprake van verkrijgingen door de (opvolgende) koper en betalingen door deze koper aan de erfverpachter én de erfpachter, zónder dat er nog leveringen en/of betalingen tussen de erfverpachter en de erfpachter plaatsvinden. Bij de gewijzigde procedure is direct in de koopovereenkomst al duidelijk welke partij welk bedrag ontvangt. Hiervoor hoeft de erfverpachter niet meer later alsnog een berekening te maken. Bovendien gaan deze betalingen –uiteraard via de notaris- voortaan ook rechtstreeks naar de betreffende partijen.


Wil je meer weten over deze wijzigingen? Lees dan hier een uitgebreide toelichting bij de twee belangrijkste wijzigingen de Erfpacht- en KoopStartbepalingen per 1 januari 2024. Je vindt in deze toelichting onder meer enkele schema’s waarmee de wijzigingen in de regeling voor de doorverkoop worden uitgelegd.

Nieuwe brochures

Er komen ook nieuwe kopersbrochures die specifiek zijn afgestemd op de versie 1 januari 2024. De uitleg aan de kopers over de gang van zaken bij de doorverkoop wordt immers anders.

 

Overgangsregeling

De nieuwe versie van de bepalingen moet vanaf 1 januari 2024 worden gebruikt bij nieuwe verkoopprojecten.Er geldt wel een overgangstermijn voor al lopende verkoopprojecten.
De Erfpacht- en KoopStartbepalingen van 1 maart 2022 kunnen nog worden gebruikt bij projecten waarvan vóór 1 januari 2024 de contractvoorbereiding is gestart en de gegevens bij OpMaat zijn aangemeld. Vervolgens kunnen hiermee koopovereenkomsten worden gesloten tot 1 juli 2024, of tot het eerdere moment waarop de geldigheidsdatum van het taxatierapport (6 maanden na de waardepeildatum) is afgelopen.