Alle particuliere nieuwsberichten

Het afgelopen jaar heeft OpMaat gewerkt aan een correctie-methode voor situaties waarin er bij de taxatie en verkoop van KoopGarantwoningen door corporaties of ontwikkelaars fouten zijn gemaakt. Deze correctiemethode is nu gereed. Op 16 februari is in een overleg met het ministerie van BZK, Aedes en de Vereniging Eigen Huis (VEH) vastgesteld dat de door ons opgestelde methode evenwichtig is en recht doet aan alle belangen. 

Vertraging

OpMaat heeft overleg over de correctiemethode gevoerd met het ministerie van BZK, Aedes en de VEH. De afronding hiervan werd geruime tijd vertraagd doordat het antwoord op enkele vragen aan de Belastingdienst lang op zich liet wachten. Begin februari bleek dat de correcties voor de (oud )bewoners geen gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting. 

 

Correctiemethode in het kort

De correctiemethode start met een hertaxatie van de marktwaarden bij verkoop. Indien de oor-spronkelijke gehanteerde waarde meer dan 7,5% hoger is dan de marktwaarde die uit de hertaxatie blijkt, wordt aangenomen dat de oorspronkelijke waarde niet juist was en vindt er een correctie plaats. 

De correctie bestaat er dan uit dat de oorspronkelijk betaalde prijs ongewijzigd blijft maar dat alle overige bedragen en percentages die relevant zijn voor de berekening van de terugkoopprijs, aangepast worden. Het effect hiervan is dat de bewoner later bij de terugverkoop een hogere terugkoopprijs ontvangt. Bewoners die hun woning al eerder hebben terugverkocht, ontvangen een aanvulling op de terugkoopprijs. 

 

Dringende aanbeveling Opmaat

Wij raden onze licentiehouders dringend aan om deze vastgestelde correctiemethode te volgen in geval er bij de verkoop van KoopGarantwoningen fouten zijn gemaakt. Het staat hen echter vrij om een andere oplossing te kiezen. Ook is het mogelijk om binnen de correctiemethode details anders in te vullen. 

 

Resultaat landelijk overleg

Eind 2016 stuurde de VEH een brief aan de minister van BZK met onder meer de vraag op welke wijze de klachten zouden worden ondervangen die mede naar aanleiding van de Monitor-uitzendingen in het najaar van 2016 waren binnengekomen. Op initiatief van het ministerie kwam er een overleg op gang met daarbij ook Aedes en OpMaat. Het belangrijkste onderwerp bij dit overleg was de correctiemethode. 

Alle betrokken partijen in dit overleg waren het er over eens dat (oud-)bewoners op een eerlijke manier moeten worden gecorrigeerd indien blijkt dat er in het verleden fouten zijn gemaakt en de (oud-)bewoners hiervan schade hebben ondervonden. Op 16 februari jl. stelden alle partijen dat het eindresultaat goed rekening houdt met alle belangen en daarmee een evenwichtige en goed uitvoerbare oplossing biedt voor de situaties waarin (oud)bewoners schade hebben ondervonden door fouten uit het verleden. Hierbij werd vastgesteld dat de correctiemethode, zoals OpMaat die dringend aanbeveelt, geen verplichting is. Andere oplossingen zijn ook mogelijk. 

Gerelateerde nieuwsartikelen

Ook na 20 jaar OpMaat is betaalbaar kopen actueler dan ooit

Stichting OpMaat bestaat dit jaar 20 jaar en in 2 artikelen blikken we terug én vooruit op onze betekenis voor de starter én de woningmarkt.

Lees meer

Project Mastboomdreef – 30 KoopGarant woningen

De verkoop van de 30 KoopGarant-woningen in het plan Mastboomdreef is gestart. Op de inloopmiddag begin maart was er heel veel belangstelling onder...

Lees meer