Alle particuliere nieuwsberichten

Persbericht OpMaat

17-11-2022

 

Minister Hugo de Jonge positief over Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen


Het voorstel van  de fracties van CDA, VVD, D66 en CU om 40 miljoen euro vanuit het Rijk bij te dragen voor een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen, krijgt brede steun in de Tweede Kamer. Dat bleek tijdens de begrotingsbehandeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) op maandag 14 november. Ook vanuit het kabinet reageerde minister Hugo de Jonge positief. Hij vindt het een logische keuze dat Stichting OpMaat als bedenker van het Koopfonds in aanmerking komt voor de uitvoering van het op te richten Koopfonds. Op 8 december stemt de Kamer over dit ingediende begrotingsamendement.

Amendement

Het Kamerdebat op 14 november was de afronding van het wetgevingsoverleg van 7 november. CDA Kamerlid Jaco Geurts diende daar een amendement in voor een rijksbijdrage van 40 miljoen voor de start van een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen. Naast het CDA ondertekenden de fracties van VVD, D66 en CU het amendement van Geurts. In het debat van afgelopen maandag bleek dat ook Groen Links en de PvdA positief zijn over de oprichting van een Koopfonds. In zijn reactie op vragen van de Kamerleden noemde minister De Jonge het amendement “zinvol” en benadrukte hij de afspraak uit het coalitieakkoord om starters te helpen bij de koop van een betaalbare woning. Op de vraag van Geurts of in de uitvoering Stichting OpMaat nadrukkelijk betrokken wordt, antwoordde de Minister: “Ja, absoluut. Die doen fantastisch werk, dus heel graag zelfs.”


Kamerbrief

Tijdens het Kamerdebat is ook gesproken over een mogelijk prijsopdrijvend effect van een Koopfonds. Pieter Grinwis (CU): “Elke hulp aan een starter brengt ten principale een vorm van prijsopdrijving met zich mee, maar dit initiatief zit wel zo in elkaar dat zodra er wordt afgerekend en weer wordt verhuisd, de verkregen financiering weer teruggaat.” Minister De Jonge kon zich hierin vinden: “Er is altijd een zekere vorm van vraagstimulering, maar ik vind deze manier toevallig wel een heel verantwoorde. Je kunt overigens ook qua omvang niet zeggen dat daardoor de hele woningmarkt uit het lood gaat. Zo werkt het natuurlijk niet.” Op verzoek van Faissal Boulakjar (D66) komt de minister nog met een brief aan de Kamer over de wijze van uitvoering van het amendement en over de discussie inzake prijsopdrijvende effecten.


Motie

Peter de Groot (VVD) diende een motie in tijdens het overleg op 14 november om in de woondeals gemeenten te verplichten om in de woningbouwplannen te komen tot  40% betaalbare woningen en voldoende woningen voor ouderen ten behoeve van doorstroming. Waardoor er voldoende huur- en koopwoningen beschikbaar komen voor middeninkomens. “Dit is een nuttige motie. Die gemeenten kan stimuleren gebruik te maken van het op te richten Koopfonds, zodat er voldoende sociale woningbouw door gemeenten en lokale partners wordt gerealiseerd. Het is goed als sociale koop daarbij een vanzelfsprekende categorie wordt”, aldus Simone van de Kuit, directeur-bestuurder van OpMaat. De Kamer stemt volgende week dinsdag 22 november over deze ingediende motie.

Stemming

Op 8 december wordt over het amendement gestemd door de Tweede Kamer. Wanneer het voorstel van de coalitiepartijen wordt aangenomen zal naar verwachting volgend jaar het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen in werking treden. Hierdoor kunnen meer starters een betaalbare eerste koopwoning kopen. Stichting OpMaat kijkt ernaar uit om in afstemming met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de uitvoering van het Koopfonds op zich te nemen.

 

 

 

Gerelateerde nieuwsartikelen

Een blik op de toekomst voor koopstarters tijdens symposium 20 jaar OpMaat

OpMaat vierde het 20-jarig bestaan met een symposium in Leusden. Het werd een feestelijke bijeenkomst waarop vooral naar de toekomst werd gekeken. 

Lees meer

Ook na 20 jaar OpMaat is betaalbaar kopen actueler dan ooit

Stichting OpMaat bestaat dit jaar 20 jaar en in 2 artikelen blikken we terug én vooruit op onze betekenis voor de starter én de woningmarkt.

Lees meer