Met KoopStart verkoopt u starterswoningen met een koperskorting. Op termijn ontvangt u de verstrekte koperskorting terug en deelt u mee in de waardeontwikkeling. Zo kunt u betaalbare koopwoningen rendabel ontwikkelen.

Kenmerken van KoopStart: 

De belangrijkste kenmerken van verkoop met KoopStart zijn: 

  • Een koperskorting tot maximaal 50 % op de marktwaarde bij verkoop.
  • Verrekening van de koperskorting en een deel van de waardeontwikkeling bij doorverkoop.
  • De woning is vrij verkoopbaar op de markt bij doorverkoop
  • Optioneel is een tijdelijk terugkooprecht mogelijk
  • Tussentijdse omzetting naar volledig eigendom kan 3 jaar na juridische levering
  • Erfpacht als juridisch middel om de afspraken vast te leggen
  • Er geldt een zelfbewoningsplicht
  • Fiscaal goedgekeurd
  • Met NHG financierbaar


“In een tijd waarin het mede door de stijgende bouwkosten lastig is om woningen voor 'startersprijzen' op de markt te brengen, biedt KoopStart een oplossing die voor zowel ontwikkelaar, gemeente als consument interessant is.”

Pim Driessen, Driessen Makelaardij


Verkopen met koperskorting

Bij verkoop van woningen met KoopStart geeft u de koper een koperskorting op de marktwaarde om zo tot een lagere prijs te komen. Dit percentage bedraagt maximaal 50%.

 

Verrekening bij doorverkoop, terugkoop of tussentijds

Op termijn verkoopt de KoopStart-eigenaar de woning weer door op de vrije markt. Dan vindt er verrekening plaats: Van de nieuwe koper ontvangt u de oorspronkelijke koperskorting en een deel van de waardeontwikkeling. Uw aandeel in de waardeontwikkeling is gelijk aan het percentage van de koperskorting*. Het getaxeerde waarde-effect van zelf aangebrachte verbeteringen blijft buiten de verrekening** en komt dus voor 100% aan de KoopStart-eigenaar toe. De KoopStart-eigenaar ontvangt dan van de nieuwe koper de verkoopopbrengst, verminderd met het bedrag dat voor u is.


U kunt ook tevoren vastleggen dat de KoopStart-eigenaar de woning een bepaalde periode aan u moet aanbieden, bijvoorbeeld de eerste 5 of 10 jaar. In dat geval betaalt u een terugkoopprijs. Deze bestaat uit de prijs die de KoopStart-eigenaar oorspronkelijk heeft betaald en zijn aandeel in de waardeontwikkeling. Zodra de termijn van de aanbiedingsplicht is afgelopen, verkoopt de KoopStart-eigenaar de woning zelf door op de vrije markt.


Wanneer de KoopStart-eigenaar tijdens de bewoning het volle eigendom wil verkrijgen, is dit mogelijk vanaf 3 jaar na de juridische levering (De periode kan langer zijn indien er een tijdelijke aanbiedingslicht geldt). U ontvangt dan tussentijds een vergoeding die bestaat uit de oorspronkelijke koperskorting plus uw aandeel in de waardeontwikkeling. Bekijk ook de Rekenvoorbeelden KoopStart.

 

 * Bij woningen die vóór 2024 met KoopStart zijn verkocht, geldt er in veel gevallen een andere verhouding: Het aandeel van de aanbieder in de waardeontwikkeling is dan 1,5 het percentage van de koperskorting.

** De regeling van het waarde-effect van zelf aangebrachte verbeteringen geldt voor verkopen met de Erfpacht- en Koopstartbepalingen vanaf 2022.